Veier i Vågå

Av
DEL

LeserbrevI et leserbrev i Norddalen «kommunale veier slik de borgerlige vil ha dem» advarer Sverre Damstuen mot «de borgerliges veipolitikk». Damstuen skriver at de borgerlige, i form av SV, SP og Bygdalista vil overlate all veidrift til private. Han kan imidlertid berolige velgerne med at Vågå AP står for en helt annen politikk, og samtidig minne om at det snart er valg, og at det da blir viktig å få stoppet dette uvesenet.

Nå var jeg ikke klar over at SV var et borgerlig parti, men det er greit å få det opplyst. Det er samtidig greit å bemerke noen punkter til brevet:

1.Vedtaket som ble truffet i kommunestyre 11.12.2018 med SP, SV og BL sine stemmer mot AP sine stemmer sier at kommunale veier skal vurderes privatisert, og at veifond til drift av private veger skal utvides for å gi støtte til driften. Det sies samtidig at kommunen skal bidra med veiledning og hjelp til organisering av nye veglag.

2.Vedtaket ovenfor er en naturlig fortsettelse av vedtak i kommunestyret 12.12.17. Etter forslag fra BL sier vedtaket at det må startes en prosess for å finne ut hvilke veier kommunen faktisk skal vedlikeholde, at dagens utvalg av kommunalt kontra privat drevne veier kan virke vilkårlig, og at vi må få mer vei per kommunal krone.

Dette vedtaket stemte arbeiderpartiet for, med en budsjettreduksjon på 1.5 millioner.

Vedtaket som er nevnt ovenfor er i seg selv en naturlig fortsettelse av vedtak i kommunestyret 14.06.2017. Her ble vedtatt utarbeidet en oversikt over veier i Vågå med tanke på å vurdere hvilke som for fremtiden skulle være henholdsvis kommunalt og privat drevne. Det ble samtidig vedtatt opprettet et veifond for støtte til drift av private veger.

Også dette vedtaket stemte arbeiderpartiet for.

Slik jeg ser det har altså Vågå AP i over ett og et halvt år vært fullstendig klar over at kommunens utgifter til drift av vei er høye og bør reduseres.

3. Det er ikke slik at Vågå SP går med noe brennende ønske om å privatisere mest mulig vei i Vågå. Jeg tror heller ikke Vågå BL gjør dette, og jeg er rimelig overbevist om at Vågå SV definitivt ikke gjør det.

Det Vågå SP har et ønske om er å tilpasse våre faktiske driftsutgifter til våre faktiske driftsinntekter, samt senke de samlede driftsutgiftene våre såpass at vi har rom til å betjene gjeld som før, tåle nye reduksjoner i driftsinntektene som vi må regne med kommer, og ikke minst ha rom til å foreta fornuftige og nødvendige investeringer.

Vi er i en situasjon der minst to store investeringer er nærliggende. Svømmehall og modernisering/nybygg på Vågåheimen som en del av et større helseprosjekt. Ingen av tiltakene er akutt nødvendige (i mine øyne) i øyeblikket. De vil imidlertid gi betydelig bedre tjenester til innbyggerne, og for helseprosjektet sin del også mulighet for noe billigere drift.

Det er Vågå Sp sin oppfatning at dersom vi skal ta slike investeringskostnader må vi først sette kommunen i stand til å håndtere investeringen. Vi MÅ redusere driftsutgiftene våre. Dette kan ikke gjøres gjennom stadige «ostehøvelkutt» der vi skjærer bittelitt ned jevnt over alle områder. Det må isteden gjøres grunnleggende endringer, og vi må vurdere hvilke tjenester kommunen faktisk skal yte.

4. SP, SV og BL har sett kommunal vei som ett av de svært få områdene vi har mulighet til å redusere kostnader. Å «kutte litt i administrasjonen» blir tidvis fremhevet som alternativ. Det er dessverre slik at administrasjonens del av det samlede kommunebudsjettet er forsvinnende liten, og oppgavene som løses der er en forutsetning for all annen aktivitet i kommunen. De virkelig store budsjettområdene i Vågå kommune er (naturligvis) Helse og omsorg, og Oppvekst. Vi vil mye heller ta kutt på kommunal vei enn på Helse og omsorg eller Oppvekst.

5. Det er sant som BL hevdet 12.12.17 at skillet mellom hva som er kommunalt og privat driftet vei i enkelttilfeller kan virke vilkårlig. Det sitter privatpersoner i Vågå i dag som drifter både lange og bratte veger helt uten offentlig støtte.

Det er nok også sant som BL hevder at en privatperson som etterser sin egen vei vil ha en tettere og bedre oppfølging, med rett tiltak til rett tid, enn en kommunalt innleid entreprenør. Det er heller ikke slik at Vågå er en kommune der det er utpreget langt mellom traktorer, skjær og entreprenører og gardbrukere med interesse for en tilleggsinntekt.

Rent personlig ser jeg det ikke som urimelig at beboerne langs en vei i et byggefelt, med forholdsvis kort veistubb fordelt på flere beboere, tar samme ansvar for sin vei som en gardbruker i grendene tar for sin vei. Begge betaler eiendomsskatt.

6.Reelle besparelser og endringer i en kommune som Vågå VIL nødvendigvis gi dårligere tjenester til innbyggerne og VIL nødvendigvis være upopulære.

SV Sp og BL ser et konkret problem, ser ett mulig tiltak for å avhjelpe problemet, og velger med åpne øyne å ta den politiske belastningen som ligger i å påpeke dette. Det kalles å ta ansvar. Vågå AP later i øyeblikket som om de ikke ser problemet og behovet for å redusere driftsutgiftene. De lanserer heller ikke noen form for alternativer – ikke i noe av det jeg har sett fra AP i denne diskusjonen hittil pekes det på andre muligheter for å redusere driftsutgiftene eller øke driftsinntektene. Istedenfor å si noe om hvordan de vil løse utfordringene konsentrerer de seg om å si at de ikke vil ha reduksjoner på vei. Ikke nok med det, de vil også arbeide for at all vei i Vågå skal driftes kommunalt.

Det må da spørres hvordan de skal finansiere det, og hva som ellers må nedprioriteres for å gjøre dette mulig. Med mindre Vågå Ap har en seddelpresse gjemt unna et sted må de drifte kommunen i akkurat samme økonomiske virkelighet som oss andre. Det betyr at AP ikke har andre eller bedre forutsetninger for å beholde eller øke mengden kommunale veier enn oss andre. Derfor er en lovnad om å gjøre dette uten samtidig å si noe om HVORDAN med hvilke nye inntekter, på bekostning av hvilke andre områder, i bunn og grunn et tomt, urealistisk løfte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags