Rundt 163 kilometer fylkesveg får ny asfalt i sommer.

Asfalteringen av fylkesveger i Innlandet dekkes gjennom midler satt av i fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger, ordinære drift- og vedlikeholdsmidler og statlige midler.

– Vi skulle gjerne asfaltert flere kilometer, men vi har dessverre ikke mer penger til rådighet i år. De siste årene har det vært en stor prisøkning på asfalt som går på bekostning av antall kilometer veg som får ny asfalt, sier Stein Tronsmoen, leder av utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Strekninger i Sel og Vågå

I Sel skal det asfalteres på fylkesveg 257, på strekningen Heidal pensjonat-Heidal kirke. Totalt er det snakk om 5.718 meter som skal asfalteres.

I Vågå skal det asfalteres på fylkesveg 2640, på strekningen Vanglandet- Sande. Totalt er det snakk om 6.790 meter som skal asfalteres.

I Innlandet er forfallet på fylkesvegene estimert til over fire milliarder kroner. I handlingsprogrammet for fylkesveger er det for perioden 2022 til 2026 satt av 700 millioner kroner til utbedring av veger, og 175 av disse millionene skal brukes i 2023.

– Denne potten skal blant annet brukes på asfaltering. I stedet for å redusere etterslepet på fylkesvegene, går potten til å dekke den nevnte kostnadsøkningen. Vi jobber derfor for at staten skal bidra til å dekke kostnadsøkningen slik at forfallet på fylkesvegene ikke øker, uttaler Tronsmoen.

Registreres hvert år

Tilstanden på fylkesvegene blir registrert hvert år, og tilstandsregistreringen gir en god oversikt over dekketilstanden på fylkesvegnettet.

Det blir gjort nødvendige forarbeider før fylkesvegene blir asfaltert. I 2023 vil 58 kilometer bli forsterket og klare til å få ny asfalt i 2024.

Asfaltsesongen i Innlandet denne uka og vil være ferdig i løpet av oktober.

– På strekninger hvor det pågår asfaltering, vil det være redusert fremkommelighet. Vi ber trafikantene ta hensyn til asfaltarbeidene og trafikkdirigentene langs vegen. Hvert år oppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av utålmodige trafikanter. Vis hensyn til de som jobber langs vegen. Dette er viktig for alles sikkerhet, oppfordrer Johan Nøkleholm, enhetsleder for dekke og merke i Innlandet fylkeskommune.