Gå til sidens hovedinnhold

Sterk fagbevegelse er garantist for et seriøst arbeidsliv

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv.Det er umulig å utjevne ulikhet, løfte lavtlønnsgrupper, bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet uten sterke fagforeninger. En sterk fagbevegelse tar samfunnsansvar og har høy terskel for å kaste landet ut i en storstreik midt i en pandemi. Alles kamp mot alle er ingen tjent med. Fagbevegelsen opptrer samlende for ulike arbeidstaker- og profesjonsgrupper. Slik vil vi gjerne ha det, men er det en selvfølge at det blir slik i framtida?

Andelen av arbeidere som organiserer seg har gått ned. De organiserte og samfunnet har alltid kunnet leve med at en del stod utenfor fagforeningene og var gratispassasjerer, så lenge de fleste arbeidsgivere fulgte det som partene var enige om. Slik er det ikke lenger. Arbeidslivet har endra seg. I en del bransjer har bedriftene rik tilgang på folk som godtar å jobbe under minstelønna og som ikke våger å organisere seg. Fallende organisasjonsgrad har derfor alvorlige konsekvenser for samfunnets evne til å bekjempe fattigdom og arbeidslivskriminalitet. Den norske modellen er skapt gjennom mer enn 100 års kamp og kompromisser, erfaringer fra mellomkrigstiden og etablering av trepartssamarbeidet. Arbeidsgivere og myndigheter nyter også godt av en organisert fagbevegelse, fordi den har bidratt til ordnede rammer for problemløsning, høy produktivitet og lavt konfliktnivå i arbeidslivet. Derfor er det så viktig at organisasjonsgraden øker, hos både unge og voksne.

SV vil løfte fram fagbevegelsens betydning for arbeidet med å styrke velferdsordningene og bekjempe fattigdom og økte forskjeller.

Norsk lønn i Norge. Organisering og allmenngjøring har styrket utenlandske arbeideres rettigheter i norsk arbeidsliv. Allmenngjøring innebærer at lønnsbestemmelser mv. gjelder for alt arbeid og alle arbeidstakere, uavhengig av om arbeidsgiver har inngått tariffavtale. Men i en del bransjer i Norge i dag finnes det ikke noe rettslig vern mot sosial dumping, fordi det ikke er gjort allmenngjøringsvedtak som omfatter bransjen. Derfor må vi kreve at allmenngjøringsloven utvides, forsterkes og forenkles.

SV vil styrke de framforhandlede rettighetene i arbeidslivet ved å kreve norsk lønn i Norge, anstendige arbeidsvilkår for alle arbeidere og jobbe for utjevning av lønnsforskjeller.

Arbeidslivet etter pandemien. Også i Norge er mange rammet hardt av pandemien, men noen har tjent på den. Når oljeselskaper får ytterligere skattelettelser for å forlenge oljealderen, og rike bedriftseiere får ta ut utbytte samtidig som de mottar korona-støtte fra fellesskapet, forsterkes ulikhetene. Ved utgangen av mars var 211 700 registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på ulike tiltak i NAV. Hardest rammet er arbeidere i lavtlønnsyrker, hvor mange er unge. Nå må samfunnet omstilles. Styrker vi fellesskapet, styrker vi beredskapen i møte med neste store krise. Det gjør vi best ved å redusere forskjellene og bygge velferden.

SV vil ha et arbeidsliv for alle. Vi kan ikke akseptere at det finnes så mange ledige hender med arbeidsevner og arbeidslyst samtidig som vi har mange uløste oppgaver.

Hele stillinger og beredskap. Under pandemien har vi sett betydningen av heltid og faste ansettelsesforhold i kommunal sektor og sykehus. Hele stillinger, god grunnbemanning og god kompetanse sikrer god kvalitet i tjenestene, og utgjør den beste beredskapen for å håndtere kriser. Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser må bort. Fagbevegelsen kjemper for heltid framfor uønsket deltid, faste stillinger framfor løse kontrakter, og kompetansebygging i egen organisasjon framfor innleie av kompetanse og arbeidskraft. Alle disse kampene er viktige for å sikre arbeidstakernes rettigheter, men de er like viktige for å ha en beredskap som skal trygge oss alle.

SV vil sammen med fagbevegelsen kjempe for reell rett til heltid. Offentlige arbeidsgivere må gå foran og fremme heltidskultur.

Bemanningsbyråer presser ned lønningene for å vinne oppdrag, og deres tilstedeværelse er med på å undergrave fast ansettelse som normen i norsk arbeidsliv. Derfor vil SV avvikle bemanningsbransjen.

SV står sammen med fagbevegelsen i kampen for å styrke arbeidernes rettigheter, for å styrke velferdsordningene, bekjempe ulikheter og fattigdom!