Det opplyser Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

– Den ekstraordinære situasjonen medfører at statens tilbud er solid, med betydelig beløp på budsjett og i målprisøkninger. Regjeringen mener dette må til for å bidra til trygghet for norsk matproduksjon og selvforsyning i en situasjon med uforutsigbare markeder og sterk kostnadsvekst, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland i pressemeldingen.

Ifølge pressemeldingen er en del av tiltakene som ligger i tilbudet, ekstraordinære og av midlertidig karakter, og vil ikke kunne videreføres i en normal situasjon. Dette er avgjørende for konkurransekraften til norsk jordbruksproduksjon på lengre sikt.

Staten er enige med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i at det er nødvendig med en kompensasjon for økte kostnader på 2,4 milliarder i 2022. Dette vil kompensere for svikten i inntektsveksten i forhold til hva Stortinget forutsatte i fjor.

Tilbudet legger opp til å utbetale kompensa­sjon for økte kostnader og å løfte inntektsnivået i næringen ytterligere allerede i år. Dette skjer gjennom en tilleggsbevilgning på 1,8 milliarder kroner i år, og gjennom økninger i målprisene for melk, korn, poteter og grønt.

Tilbudet legger videre opp til et inntektsløft i 2023 ut over kronemessig lik utvikling hos andre grupper. Til sammen gir tilbudet grunnlag for en nivåheving på om lag 30. 000 kroner per årsverk ut over kronevis lik utvikling, fra det kompenserte nivået i 2022, går det fram av pressemeldingen.

Kravet i årets jordbruksoppgjør er på 11,5 milliarder kroner..