I prosessen med ny sykehusstruktur har det vært lite fokus på utviding og styrking av tjenester, både på NGLMS (Nord-Gudbrandsdal Lokal Medisinske Senter)- og prehospitalt med ambulanser. For innbyggerne nord i Gudbrandsdalen er disse funksjonene avgjørende for å akseptere et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua-Moelv.

Kvinnenettverket i Nord-Gudbrandsdal merker seg at Helse Sør-Øst og styret i Sykehuset Innlandet ønsker å styrke LMS. Men hvor blir det av de konkrete forslagene til hvilke tilbud de vil legge til rette for? Hvilke funksjoner skal framtidas LMS på Otta ha? Lover de mer enn de har til hensikt å holde?

Betydningen av et trygt og bredt helsetilbud i egen region kan ikke undervurderes. For oss som vil få lang reiseavstand til både elektivt sykehus og akuttsykehus, har Otta perfekt beliggenhet for LMS. Slik tilbudet er i dag fungerer det dessverre ikke, og det skaper en usikkerhet vi lett kunne bøte på med et godt tilbud på NGLMS. Dersom vi for eksempel kunne få døgnbemanning (aktiv/hvilende vakt) med CT og røntgen, samt en spesialisthelsetjeneste med tilbud som er styrt av regionens behov, hadde det ikke bare tatt ned reisetid for oss som bor her, men det hadde også avlastet sykehusene.

I den sist presenterte modellen med Brumunddal som lokasjon for Mjøssjukehuset sies det at det er nødvendig å vurdere både ambulansenes basestruktur og kapasitet når ny sykehusstruktur er avklart. Dette reiser nye spørsmål rundt en ambulanseberedskap som allerede og til stadighet blir målt på aktivitet og kjøretid. Med den verdi som beredskapen har for oss som bor langt unna sentralt sykehus, er det svært viktig at det kommer garantier og at det tidlig blir avklart hvordan ambulanseflåten vil se ut.

Helse Sør-Øst og styret i Sykehuset Innlandet må konkretisere hvilke tjenester som kan gjøres prehospital, både gjennom LMS, ambulanse, pasienttransport og akuttbiler, før de definerer hvilken sykehusstruktur vi skal ha. Når vi kommer så langt til at den nye helsekabalen skal finansieres og driftes, vet vi at det er nettopp oss i utkantene som mister tilbudene først.