Vil sjå på mogleg samarbeid med Sel kulturskule

I løpet av 2020 skal det opprettast ei arbeidsgruppe som skal sjå på moglegheitene for eit tettare samarbeid med Sel kulturskule.