Fekk ikkje med seg kommunestyret på interpellasjonen

Vågå SV sende ein interpellasjon til kommunestyret der dei foreslo å gje Ungdomsrådet og Råd for eldre og funksjonshemma møte og talerett i folkevalde organ. Det forslaget vart nedstemt.