Ved årsskiftet vart driftskontrakten for parkering og sørvisbygg lyst ut som ein open tilbodskonkurranse. I overkant av 20 aktørar meldte interesse i konkurransen om driftskontrakten. Da fristen gjekk ut 13. februar hadde det kome inn to gode tilbod som har vore gjennom ei grundig vurdering.

-Selskapet «Besseggen 1743» får tilbod om driftskontrakten fordi dei var best ut frå tildelingskriteria forretningsplan og driftsopplegg, seier Grete Kongshaug, plan- og prosessleiar for Gjendeosen i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Selskapet består av Harald Øvstedal, eigar av Gjendebåtene as og Tor Andvord som eig og driv fleire serveringsstader i Vågå sentrum. Samla har dei lang erfaring og god detaljkunnskap både om Gjendeosen og faga logistikk og matservering.

- Dei har eit breitt engasjement innanfor reiseliv- og sørvisnæringa, lang erfaring med produktutvikling og tilgang på ressursar og kompetanse i eigne bedrifter.

Selskapet trekkjer særleg fram Gjendeosen som ein terminal for store folkemengder. Dei har fokus på heile kjeda; frå planlegging av turen heime, til møtet med parkering, transport, terminalsenter, brygge og båt. Selskapet peiker og på verdien av å ikkje overbelaste naturen og produktet gjennom å kunne regulere talet på gjestar gjennom driftsopplegget sitt, skriv Statens vegvesen i pressemeldinga.

-Vi er godt nøgd med å få på plass ein avtale med drivar før alt er ferdig og vi ser fram til å samarbeide med «Besseggen 1743» om praktiske løysingar etter kvart som vi planlegg og byggjer, seier Grete Kongshaug.

Gjendeosen

Gjende er ein av innfallsportane til Jotunheimen og ein viktig fjellterminal med tilbod om parkering, kiosk, overnatting og skyssbåt.

Gjende skal gjennom arbeidet med Nasjonale turistvegar rustast opp og vidareutviklast som ein nasjonal turistattraksjon. Gjendebåten får ny brygge og lager, parkeringa på Gjendeosen blir flytta til utvida parkeringsplass med toalett på Reinsvangen, nord- og sørsida av Sjoa blir knytt saman med gangbru og Gjendeosen får nytt sørvisbygg med kafe, toalett og informasjon.

Målet er at heile anlegget skal stå ferdig i 2023.