Nei til motoriserte sykler i verna natur!

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Behold forbudet mot motorisert friluftsferdsel i nasjonalparker og andre verna naturområder! Det er vår oppfordring til regjering og Miljødirektorat da disse vurderer å åpne opp for motordrevne sykler i verna natur. Tillatelse til bruk av motordrevne sykler i nevnte områder, vil føre til ytterligere press på natur som er utpekt som spesielt verdifull og sårbar. Vi mener en slik endring vil være i strid med de naturvernfaglige forskriftene for nasjonalparker o.a. verna naturområder. Den globale rapporten om artsmangfold fra FN naturpanel (2019) som omhandler tap og svekkelse av naturareal og naturmangfold er dessverre beskrivende også for tilstanden i norsk natur. Vi har oppretta nasjonalparker for å ivareta helhetlige økosystem, og det er derfor sterkt beklagelig at også innafor disse naturområdene ser vi en negativ utvikling. Menneskelig ferdsel og aktivitet forstyrrer livsrommet til fugler og dyr, og fører til forringelse og slitasje på vegetasjon og landskap. Et stadig økende menneskelig nærvær står i fare for å omforme det som var tenkt å være intakt og fredelig natur til det motsatte; store parker for menneskelig interesser og utfoldelse. Det samla presset på naturen bestemmes av hvor og på hvilken måte vi ferdes i den. Et viktig verktøy for å sikre en naturvennlig ferdsel er det generelle forbudet mot motorisert ferdsel i verneområder. Begrunnelsen for forbudet svekkes ikke av at utviklinga har gitt oss el-drevne sykler.

Snarere tvert om aktualiserer det spørsmålet: Hvorfor skal vi fjerne denne viktige skranken for naturvern, og tillate slik trafikk og aktivitet inn i verna og sårbar natur? Vi kan ikke se at det er framført gode argumenter for å fjerne forbudet og åpne nasjonalparker o.a. verna områder for motorisert friluftsferdsel. Tvert i mot ser en slik endring ut til å være i strid med forskriftene for nasjonalparkene og deres fremste formål som er å ta vare på naturområdene med deres økosystem og landskap. Det innebærer at vegetasjon, fugle- og dyreliv skal vernes mot all skade, ødeleggelse og unødvendig forstyrrelse, og at all ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne. Verneformålet utfordres allerede av eksisterende ferdsel og aktivitet. I NINA-rapport 1073 fra 2014 kan vi lese at stadig flere sykler i skog og fjell, og at det i tiåret 2001-2011 var en fordobling i antallet som deltok i terrengsykling. El-drevne terrengsykler har inntatt markedet for fullt, og samtidig utvikles nye typer motordrevne «sykler» som kan brukes i naturen, som fatbikes. I Fagnotatet Sykling og riding i verneområda Jotunheimen – Utladalen (2016) pekes det på utfordringer med sykling i nasjonalparken: En sak er å definere hva som er veger, stier og kjørespor tillatt for sykling, en annen oppgave å kartlegge strekninger og områder med sårbar vegetasjon og som er sensitive for sin funksjon for dyr og fuglers hekking og trekkveger. Rapportene viser at forvaltninga har store uløste utfordringer knytta til håndteringa av eksisterende ferdsel med vanlige sykler i naturen.

Ved å åpne opp for motoriserte sykler i nasjonalparkene risikerer man videre å si ja til en type sykler i dag som i morgen kan framstå som et ganske annet kjøretøy, men som det da vil bli vanskelig å argumentere mot (og forby) fordi man har revet den omtalte viktige skranken. En vesentlig årsak til tap av naturareal- og mangfold er en bit-for-bit nedbygging og utvikling.Vi bør derfor ha tydelige svar på utfordringene mednåværende ferdselspraksis før man vurderer å åpne opp for ytterligere og annen type ferdsel.

Hva skal en nasjonalpark være? Om dette skal være områder der naturverdiene settes høyest og naturvernet skal kunne håndheves konsekvent og effektivt, må det settes en verdimessig grense for hvilke aktiviteter og type ferdsel vi tillater. Den nåværende skranken (forbudet) er en slik tydelig verdimessiggrense, og den er både enkel å forholde seg til, forstå og kontrollere. Vi oppfordrer derfor regjering og miljødirektorat til å beholde forbudet mot motorisert friluftsferdsel i nasjonalparker og andre verna naturområder!Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags