Når Sel kommune skal investere i skole for et 50-100års perspektiv, er det viktig for Klubben at dette blir en skole som ivaretar både elever, ansatte, foreldre, ledelse og samarbeidende instanser på best mulig måte.

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I brev til ordfører, kommunestyre og formannskap, likt leserinnlegget «Det haster med ny skole» 11.11.19, var medlemmer av Utdanningsforbundet ved Otta skole svært kritiske til forslaget om ytterligere utredning av nye Otta skole 1-7. Etter høy grad av involvering i arbeidet med ny skole, opplevdes det krevende å få beskjed 12.12.2019 om at ny skole ble satt i bero. Samtidig er vi nå glade for at det foreligger en grundigere utredning av Nyhusomalternativet, når en såpass vesentlig avgjørelse skal tas av politikerne. En avgjørelse som er vesentlig for oppvekstområdet spesielt, men også for andre rammeområder og Sel kommune som helhet. Som høringsinstans opplever vi Norconsult sin rapport, «Ny Otta skole 1-7 Nyhusom, utredning – volumstudie», som omfattende og grundig. Sammen med kommunedirektørens like grundige saksframstilling får vi et solid grunnlag for å ta stilling til kommunedirektørens forslag til vedtak. Klubben forventer fremdeles at politikerne, med utredningen, saksframstillingen og helhetsbildet for Sel kommune i bunn, lytter til oss som fagpersoner og også legger faglige begrunnelser til grunn når de nå skal ta sine avgjørelser

Et klart flertall i Klubben er tydelige på at vi støtter kommunedirektørens forslag til vedtak: alternativ Elvebakken. Når Sel kommune skal investere i skole for et 50-100års perspektiv, er det viktig for Klubben at dette blir en skole som ivaretar både elever, ansatte, foreldre, ledelse og samarbeidende instanser på best mulig måte.

Otta skole har fokus på inkluderende undervisning, og jobber kontinuerlig med trygt og godt skolemiljø. Vi vet både gjennom erfaring og forskning hvordan utforming av areal både inne og ute påvirker dette. I tillegg har gjenåpning av skolen med inngripende smitteverntiltak gitt oss nyttige erfaringer. Otta skole har også fokus på fagfornyelsen, og vi har gjort et stort arbeid i å forberede oss på ny læreplan som trer i kraft høsten 2020. Dybdelæring krever større grad av tverrfaglig samarbeid. Den nye skolen må samle pedagogisk personales arbeidsrom i en fløy for best å legge til rette for og effektivisere planleggingstid og fellestid. At alle kan bevege seg tørrskodd mellom ulike rom og fløyer i den nye skolen er et krav. Fokusområdene våre gjenspeiler seg tydelig i «Rom- og funksjonsprogram Otta skole 1-7». Norconsult viser at alternativ 0, 1 og 2 ikke ivaretar ulike deler av rom- og funksjonsprogrammet, i motsetning til alternativ Elvebakken. Vi vil få lange avstander og mindre funksjonelle bygg. Bygningene på Nyhusom er kun 10-20 år gamle, og slik klubben ser det er det vanskelig å forsvare en rivning av disse både i et økonomisk og miljømessig perspektiv. Derfor er vi klare på at Elvebakken er det alternativet som vil gi oss en helhetlig, kompakt og oversiktlig skole, samtidig som vi kan utnytte Nyhusom som sentrumsbarnehage.

Bygging av hall legger også føringer på hva som blir det beste alternativet for bygging av ny skole. Det er ikke mulig å få gymsal på Nyhusom, og dermed vil Otta skole fremdeles være delt i flere avdelinger ved alternativ 0, 1 og 2. Broa over til Øyaområdet blir da en integrert del av skoleområdet. I dag må broa brukes når elever på 1.-4.trinn skal på svømming. Ved ny 1-7 skole på Nyhusom, må alle sju trinn krysse broa ved alle innendørs kroppsøvingstimer. I henhold til trygt og godt skolemiljø skal alle elever ved Otta skole ha tilsyn til og fra hallen. Lærere må bruke noe tid på å gjøre klart og rydde bort når det er gym, og de kommer gjerne fra undervisning og skal videre på undervisning. Lang avstand mellom avdelingene vil gjøre de mye mere krevende å legge til rette for god undervisning, både spontan og timeplanlagt. Avstand mellom avdelingene vil også medføre en unødvendig komplisering av en allerede omfattende timeplanlegging. Klubben mener at elevene vil tape ved alternativene på Nyhusom, da de enten mister undervisningstid eller mister tid av friminutt. Ved en slik løsning risikerer vi også å komme på kant med Utdanningsdirektoratets forskrifter i Fag- og timefordelingen. Hvis skolen legges til Elvebakken får vi en mer effektiv forflytning til hallen. Vi får en overgangssituasjon som er mye mere oversiktlig når skole og hall ligger samlet. I tillegg unngår man betydelige tilleggsutgifter for å gjøre gangbroa mellom Nyhusom og Skansen universelt utformet. Klubben mener derfor at alternativ Elvebakken er barnets beste, i henhold til retten til undervisning, universell utforming og i henhold til trygt og godt skolemiljø. Klubben vil påpeke at vi synes det er uheldig at det kom et premiss i budsjettvedtaket for 2020-2023 som gir en hall strippet ned til det enkleste alternativet. Vi mener at en fullverdig hall hadde vært det beste både for skolen, kulturskolen og idretten. Samtidig er det viktig at det blir garderober til hver del slik det er beskrevet i utredningen.

I dag får Otta skole låne et nabojorde til avdeling Nyhusom for skileik, som en del av kroppsøving vinterstid. Det er 1.-4.trinn som så langt benytter seg av denne muligheten, og vi har et godt samarbeid med Smurfen barnehage som vi deler bruken med. Vi samarbeider også med Ottbragden barnehage om bruk av Kytøya. Klubben har full tillit til at vi og barnehagene i Sel vil samarbeide like godt om bruk av nærområder og turmål med skole på Elvebakken og barnehage på Nyhusom. Med en skole på Elvebakken vil vi komme både nærmere og lenger unna ulike deler av nærområdet, som vil fortsette å være en naturlig og viktig del av undervisningen vår.

Norconsult beskriver behovet for midlertidige lokaler ved alternativ 0, 1 og 2, og de økonomiske kostnadene ved dette. Riktignok mener Norconsult at det ikke er nødvendig ved alternativ 0, men vi er enige i kommedirektørens spørsmål om forsvarlighet. Klubben mener at det vil være behov for midlertidige lokaler under en ombyggings- og oppussingsperiode. Det er krevende å drifte skole i midlertidige lokaler under byggeperiodene. En større bekymring, er at de samme alternativene vil føre til at barnehagene må driftes med midlertidige løsninger helt opp imot fem år. Ved å følge kommunedirektørens forslag til vedtak, kan vi flytte direkte fra eksisterende lokaler og inn i ny skole høsten 2022 og inn i ny barnehage i januar 2023. Dette vil spare Sel kommune for betydelige summer i leie. Kanskje enda viktigere er hva man sparer alle ansatte i oppvekstområdet og ikke minst barna for ved dette alternativet. Klubben har forøvrig full tillit til at våre dyktige kollegaer i barnehagene vil bruke sin fagkompetanse til å skape trygge og gode rammer for barna i en barnehage på Nyhusom. Med bakgrunn i Norconsult sin rapport forstår vi at de ansatte vil få bedre arbeidsvilkår enn dagens, de vil få et samlet og større fagmiljø, og en funksjonell og framtidsrettet barnehage på Nyhusom.

Det er viktig at nødvendige utbedringer for trafikksikkerhet som beskrevet i rapport og saksframlegg blir gjennomført både langs Selsvegen og Skansen. Nyhusom er både skred- og flomutsatt. Elvebakken er flomutsatt. Utredningen viser at dette løses ved å heve grunnen der bygget skal stå, uavhengig av NVE sin flomsikring. Det er også viktig at begge områdene får tilfredsstillende støyskjerming.

Tabell 11-1 i kommunedirektørens saksframlegg viser forskjellene i investeringskostnader og driftskostnader ved alle fire alternativer til nye Otta skole 1-7. Den viser at totalkostnaden for alternativ Elvebakken er 41-162 millioner billigere enn alternativ 0, 1 og 2 på Nyhusom. Enda viktigere for Klubben er driftskostnadene. Disse kostnadene forteller oss hvilket handlingsrom vi får i framtida. Det påvirker oss på Otta skole og oppvekstområdet direkte, men det er også av stor betydning for andre virksomheter og rammeområder i Sel kommune. Klubben ønsker en skole som har råd til kompetente ansatte, nok ansatte, konkretiseringsmateriell, undervisningsmateriell, digitalt utstyr, leseveiledere, valgfag osv. Vi ønsker at Sel kommune skal være best mulig rustet til å beholde barnehager og skoler som ikke er en del av denne utredningen. Vi ønsker at tilbud som kino, bibliotek, kulturskole skal opprettholdes. Vi ønsker at Sel kommune skal fortsette å levere forsvarlige tjenester innen helse og omsorg. Klubben håper selvfølgelig at befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen skal snu slik at sentrale overføringer øker. Likevel må vi forholde oss til de fakta som foreligger nå. I tabellen ser vi at differansen i driftskostnadene i forhold til alternativ Elvebakken er fra +2 377 000kr til +7 036 000kr. Klubben mener at dette er umulig å ikke ta hensyn til når man skal ta stilling til kommunedirektøren sitt forslag til vedtak, og når man skal bygge og drifte en skole for framtida.

For mange i Klubben er det noe vemodig å forlate uteområdet på Nyhusom, men vi har tillit til at Elvebakken kan bygges opp til å bli et minst like spennende og attraktivt uteområde. Samlet sett gjør Norconsult sin utredning og kommunedirektørens saksframlegg det utvilsomt for et klart flertall i klubben at kommunedirektøren sin vurdering er riktig. Vi støtter at Elvebakken er det alternativet som er mest gunstig investeringsmessig, driftsmessig, mest fremtidsretta og ivaretar barnas beste i henhold til FNs barnekonvensjon. Det vil ivareta rom- og funksjonsprogrammet, og sikre en fleksibel og universelt utforma skole. Klubben mener at skole på Elvebakken og barnehage på Nyhusom vil være det alternativet som gir vårt rammeområde og Sel kommune som helhet best mulig handlingsrom, gir ansatte de beste arbeidsvilkårene og gir barn og unge best mulig oppvekstsvilkår. Klubben sier et klart og tydelig ja til kommunedirektøren sitt forslag til vedtak.


Arbeidsplasstillitsvalgt Silje Byrløkken
for medlemmer av Utdanningsforbundet ved Otta skole

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags