Tid for handling

Av
DEL

MeningerSel kommunestyre skal 18. september ta stilling til hvor vi skal plassere Otta skole og det kommunale barnehagetilbudet i Otta-kretsen. Hvorfor er det nødvendige med strukturelle endringer ?

Kommunene og lokalsamfunnene nord i Gudbrandsdalen har siden 1980 hatt mer eller mindre sammenhengende nedgang i folketallet. I Norddalen har vi blitt 3000 færre innbyggere. Sel alene har i dag 800 færre innbyggere enn for 40 år siden.

Vi blir flere eldre og færre barn og unge. I toppåret 1973 ble det født 123 selværer. Nå fødes det under 50 barn årlig. Dette gir oss reduserte inntekter fra staten. Men kostnadene ved å drifte tjenestene vil øke. Eldreomsorgen vår må de neste 10-15 årene tilføres betydelig mer ressurser for å gi alle en verdig og trygg alderdom. Behovene for ekstra bistand øker også blant andre grupper innbyggere. Vår tilrettelegging for næringslivet og flere arbeidsplasser må forsterkes. Vi skal ta etter et etterslep på vedlikeholdet av kommunale veier. Lag og foreninger bør få større oppmerksomhet. Slik kunne jeg fortsette å liste opp oppgaver som inngår i den helheten kommunestyret skal ivareta.

Dette regnestykket går ikke i hop viss alle strukturer og alle, kommunale bygg skal videreføres samtidig som nye arealer må bygges og nye medarbeidere ansettes. I tillegg har vi bygg og arealer planlagt og bygget med andre krav og for en annen sammensetning i befolkninga enn vi vil få de neste tiårene. Disse byggene må renoveres eller erstattes.

Vi må ta de nødvendige grepene nå, ikke vente til tryggheten for gode velferdstjenester settes under ytterligere press. Våre innbyggere skal vite at våre velferdstjenester er der når behovene melder seg.

I fjor høst sluttet et enstemmig kommunestyre seg til at vi gradvis må sideforskyve ressurser mot eldreomsorg og helse, og samtidig styrke den tidlige innsatsen overfor barn, ungdom og unge voksne som trenger en ekstra håndsrekning.

Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å se på en løsning der de 4 kommunale barnehagene i Otta-området erstattes av en, ny barnehage lokalisert enten på Elvebakken eller i Nyhusom. Velges Nyhusom som barnehage bygges en ny barneskole på Elvebakken.  

Sel Arbeiderparti har drøftet saken i flere møter før og etter sommeren. Vi går for Nyhusom som framtidas barnehage med 5-6 avdelinger. Konsekvensen av dette valget er at vi bygger en helt ny, skreddersydd barneskole sentrumsnært på Elvebakken og vegg i vegg med Otta ungdomsskole, svømmehall, biblioteket, idrettsanlegget på Otta og en ny Ottahall II. Vi forutsetter at arealene på Elvebakken og ved Otta ungdomsskole blir utviklet som en helhet og tilpasset elevenes alder, i dialog med elever, foreldre, ansatte og eksterne fagmiljøer. Det skal tilrettelegges for en trygg skolevei. Utenom skoletid og skoleåret vil dette bli friområde for barn og ungdom. Konseptet vil i store trekk være lik den Skjåk kommune nå realiserer i Bismo.

Vi er trygge på at tilbudene i barnehage og skole vil få minst like god kvalitet som i dag. Barnas beste vil fortsatt være i fokus og bli ivaretatt.

Denne saken dreier seg ikke kun om barnehage og skole. Vi skal ivareta behovene og interessene til alle innbyggere og brukere. Dette er et spørsmål om å tenke helhet. For mange, unge selværer fullfører ikke skolen eller står utenfor arbeidslivet. Forebygging av utenforskap må ikke minst skje i barnehagen og småskolen. Da må vi ha ressurser til å styrke tilbudet i barnehage og skole. Vi må i denne saken også ha i tankene «de tause» innbyggerne; de som trenger mer bistand fra kommunen fordi er syke eller gamle, har psykiske problemer, ikke får familielivet eller oppfølging av egne barn til å fungere. Dette er et spørsmål om rettferdig fordeling, å se helheten og å se alle innbyggere i hele kommunen. I siste instans er det dette saken dreier seg om.

Artikkeltags