Sammenhenger og forutsigbarhet

Av
DEL

Leserbrev


Tre listekandidater fra Sel Høyre stiller 9. juni spørsmål ved flere strategiske vedtak som kommunestyret har gjort de siste 4-5 årene. Og der Høyre, sammen med SV og Arbeiderpartiet, har utgjort flertallet. Disse vedtakene inngår i en sammenheng der hvert av vedtakene bygger på og forutsetter realisering av de øvrige. Vi tenker på følgende vedtak: De økonomiske rammebetingelsene har endret seg vesentlig – i negativ retning - siden forrige kommunevalg. Lavere folketall med flere eldre og færre yngre innbyggere kombinert med endringer i det statlige inntektssystemet for kommunene, vil i årene framover gi Sel lavere vekst i inntekter enn vi la til grunn ved starten av inneværende valgperiode. Sel kommunestyre med støtte fra alle partigruppene har derfor vedtatt å bremse veksten i kommunens driftskostnader innenfor barnehage og skole. Da må det gjøres strukturelle grep.

Denne erkjennelsen ligger til grunn for de valgene Sel Arbeiderparti har tatt i «skolesaken». Kommunestyret vil forskyve noe av ressursinnsatsen fra barnehage og skole, kjennetegnet med nedgang i antall barn og skoleelever, over mot de gruppene av selværer som øker i antall og som etterspør mer bistand – eldre og syke. Også dette grunnleggende grepet har alle partigruppene stilt seg bak. Men det er bare Høyre, SV og Ap som har utgjort flertallet for de strukturelle grepene som må til for å følge opp kommunestyrets overordnede målsettinger. Disse tre partiene har utgjort flertallet som vedtok å slå sammen skolekretsene Sel og Otta og bygge en ny barneskole på Elvebakken.

Vi valgte Elvebakken av flere årsaker. Vi nevner her tre av de viktigste. På Elvebakken får elevene, lærerne og øvrige ansatte en helt ny skole tilpasset dagens pedagogikk og normer for et moderne skoleanlegg. Nyhusom-alternativet vil ikke gi et tilsvarende resultat med elever og ansatte fordelt på flere bygg. Vi får en sentrumsskole i nærheten av øvrige skoler, idrettsanlegg, bibliotek og kulturhus. Og – ikke minst. Vi kan samle det kommunale barnehagetilbudet i Otta-kretsen i Nyhusom etter at ny Otta skole står klar på Elvebakken. Sammenslåing av skolekretsene og etablering av en sentrumsbarnehage vil gi innsparinger i drift inklusiv dagens kostnader til forvaltning og vedlikehold av til dels gamle og lite funksjonelle bygg. Mens bygging og ombygging pågår kan driften i dagens skoleanlegg og barnehager gå uforstyrret. Disse grepene er helt sentrale i de 4-årige økonomiplanene kommunestyret har vedtatt de siste 3 årene. Slår kommunestyret kontra i disse vedtakene må hele økonomiplanen omarbeides.

Så registrerer vi at Høyre`s 3 listekandidater stiller spørsmål ved om vi har råd til å bygge ny Otta skole. De viser til et alternativ der man bygger ut i Nyhusom «til en betydelig lavere pris». De baserer dette på en forutsetning om «antageligvis kun små justeringer av infrastruktur». Vi vil her vise til utredningsarbeidet i forkant av at kommunestyret i september 2017 vedtok skole på Elvebakken og barnehage i Nyhusom. En 1 til 7-skole i Nyhusom vil kreve utvidelse av arealer for parkering og skolebusser på sørsida av dagens skoletomt tett inn mot et gardstun. Uteområdet må tilpasses nye elever på 5.- 7. trinn. På grunn av grunnvannsnivået ved flom vil terrenget måtte heves der det skal bygges nytt. Et nybygg på sørsida av tomta vil utløse krav om rassikring. Ingen av disse kostnadene var tatt inn i kalkylen gjort i 2017. Og vil ikke mye av kvaliteten ved Nyhusom som skole gå tapt når uteområdet reduseres ved et nybygg sør på tomta ?

Listekandidatene mener det kan være aktuelt å legge en ny sentrumsbarnehage til Otta skole sør i sentrum. Vi forutsetter at de da mener en barnehage som erstatning for dagens 4 barnehager i Otta-kretsen. I 2017 ble en helt ny sentrumsbarnehage kostnadsregnet til 50 mill. Til sammenligning var en ombygging av Nyhusom prissatt til 13 mill. En usikker innsparing ved å velge Nyhusom framfor Elvebakken som 1 til 7-skole vil dermed bli spist opp av en dyrere barnehageløsning. Hvordan vil trafikksituasjonen bli når foreldrene skal bringe og hente barna med en barnehage i et boligområde med begrensede parkeringsmuligheter i nærområdet ? Er ikke Nyhusom å foretrekke ? Og bør vi ikke holde fast på prinsippet om å rendyrke Otta sør som et boligområde ? Dette har siden 2015 ligget som en føring, også fra Høyre, i arbeidet med Otta som regionsenter og by, i arealplanen for Sel fra 2016 og nå i reguleringsplanen.

I leserbrevet fra Høyre`s listekandidater leser vi mellom linjene at de synes det er krevende valg å ta når strukturer og tjenestetilbudet i kommunen skal omstilles. Det er vi enige i. Men i samarbeid med Høyre har Ap og SV etter grundige utredninger og mange høringer gjort valg og fattet vedtak. Høyre har sammen med Ap og SV tatt standpunkt – tidvis krevende standpunkt. Der Sp har sagt A, men ikke B og C. Sammen har vi gjort vedtak om å endre strukturer og investere i moderne, funksjonelle og driftseffektive bygg for å sikre våre ansatte gode rammebetingelser til å levere tjenester til alle innbyggere. Skal innbyggerne oppleve trygghet for å få tilbud og tjenester med høg kvalitet til seg selv og sine pårørende må vi politikere evne til å gjøre vanskelige valg og gi både innbyggerne og ansatte forutsigbarhet. Elever, foreldre og ansatte må gis en trygghet for at gamle Otta skole i 2021 kan fases ut og en ny skole stå klar. Vi har kommet langt i planlegginga av ny barneskole. En reversering vil med nødvendighet skape usikkerhet og forlenge bruken av gamle Otta skole.

Vi har respekt for at nye kommunepolitikere stiller spørsmål og føler på usikkerhet der ikke alle svar foreløpig er klare. Men vi må ikke veksle inn utålmodighet for å få alle svar på bordet med full omkalfatring i de veivalgene Sel kommunestyre har gjort de siste 4 årene. Da må vi vente lenge på ny skole, ny barnehage og utvikling av skoletomta til et attraktivt bomiljø.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags