– Det er et økende problem med rus. Det er et samfunnsproblem, men jeg tror ikke det er verre her i Sel enn andre steder. Vi merker at det er mer bruk i perioder, og mindre i andre perioder. Det kan svinge noe, sier Sigri Dahl, ruskonsulent i Sel kommune.

Nå skal tjenesten, sammen med flere andre instanser, i gang med et prosjekt som skal kartlegge hvor stort omfanget faktisk er. Innen høsten skal en rapport være utarbeidet.

– Det blir spennende å se hva som kommer ut av det. Innbyggerne fortjener at vi ser nærmere på problematikken, og tar den på alvor.

Bygger opp tjenesten

Dahl er utdannet vernepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser. Hun har arbeidet innen psykisk helsetjeneste i Sel siden 2012, og har blant annet vært på Hjerterom.

I 2021 startet hun i stillingen som ruskonsulent.

– Bruken av rus har vokst, ikke bare her i Sel, men nasjonalt. Kommunen ønsket å gjøre noe med dette og opprettet en stilling som jobber med dette. Siden stillingen er ny, har vi jobbet med å forme hvordan den skal være, sett ut i fra behovet i vår kommune.

Spesialsykepleier Bente Haugen er nylig ansatt i tjenesten og vil sammen men Dahl ha hovedansvaret for oppfølging av rusproblematikken. De vil samarbeide opp de som har utfordringer med rus, via kartlegging, behandling, forebygging, samt være oppsøkende ved behov.

- Det er fint at vi nå er to stykker som kan samarbeide opp mot samme tema, sier Dahl.

Forebygging og holdningsendring

– Min jobb som ruskonsulent handler i stor grad alliansebygging, og bygge opp tillit. Noe av målsettingen er også å henvise de videre til rusbehandling. I tillegg har vi fokus på å redusere stigmatisering, jobbe med holdningsendring og forebygging.

Skadereduksjon og forbedring av den enkeltes levekår er også en viktig del av arbeidet.

Ett år etter at hun startet i stillingen som ruskonsulent forteller Dahl om gode erfaringer så langt.

– Jeg føler meg veldig heldig og privilegert. Her er det fine folk og gode relasjoner blir til. Og så er det positivt at mange takker ja til behandling, sier hun.

Samarbeider på tvers

Ruskonsulenten har mye samarbeid med andre instanser som for eksempel legevakt, skolene, fastleger, politi, NAV og Statsforvalteren.

Ruskonsulenten har også et tett samarbeid med Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) som ligger hos spesialisthelsetjenesten.

Dahl forteller at alle tjenestene i Sel kommune ønsker å gjøre noe med den voksende rusbruken.

– Vi brenner alle for at ungene skal ha et godt og trygt oppvekstmiljø. Målet er at folk skal føle seg trygge, både de med og uten rusutfordringer. Det er veldig godt å vite at alle tenker det samme og ønsker å gjøre noe med denne problematikken.

Pårørende

Dahl mener det er viktig å ha fokus også på de pårørende der det er rusutfordringer. Det er ikke bare den som ruser seg som blir rammet.

– Rusmisbruk rammer hele familien. Det står klart i Lov om sosiale tjenester at pårørende skal ytes hjelp og ruskonsulenten har fokus på dette, forteller Dahl.

Hun opplyser at Dovre kommune skal i gang med en selvhjelpsgruppe for pårørende, der folk fra alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen kan delta.

– Dette ble vi kjempeglade for. Det er viktig å ha fokus også på de pårørende, og vi ønsker tett samarbeid med de andre kommunene i regionen.

Ofte tilfeldig

Årsakene til at folk starter med rusmidler er mange og varierte.

Det kan ofte være litt tilfeldig, og det forekommer innen ulike miljøer, forteller Dahl.

Eksempelvis kan det være at man søker samhold og aksept hvis man har følt på utenforskap, det kan være at man sliter på skolen, har opplevd traumer, eller at man ønsker å prøve ut av nysgjerrighet.

Ruskonsulenten mener det er viktig med informasjon om rusmidler. Alle skal ta sine selvstendige valg.

Samtidig oppfordrer hun voksne og ungdom til å snakke sammen.

– Det er viktig at man snakker om det og at man tør å spørre. Ungdom bør oppsøke trygge voksne, og de voksne bør være trygge voksne som snakker med ungdommen.