– Klarer vi å snu trenden med auka spesialundervisning?

Skulane i Vågå har dei siste åra hatt ei stor auke i spesialundervisningstimar samla sett i kommunen. Mette Vårdal (SP) stilte spørsmål ved om det i neste års budsjett er rom for å kome eit steg vidare når det gjeld tidleg innsats.