Hvorfor valgte jeg skole på Elvebakken og barnehage på Nyhusom?

Otta by

Otta by Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Denne uken har politikerforakt og bakholdsangrep vært karakteristikker knyttet til flertallsvedtaket om ny skole- og barnehagestruktur i Sel. Jeg respekterer debattanters frie mening om at oppvekstvilkårene i Sel nå er truet, men jeg har på ingen måte forståelse for det og er ikke enig i det. Jeg mener denne type utsagn skader omdømmet til Sel kommune og barna våre sine forhold til skolene og barnehagene, om det kommer de for øret. Det finnes både fordeler, ulemper og jevngode løsninger i alle alternativ, men ingen av alternativene truer barns rettigheter på noen måte.

Det var med en stor ansvarsfølelse og ydmykhet jeg satte meg rundt bordet i kommunestyresalen 22. juni. Målet var å debattere og etterhvert vedta rammene for noe som har særdeles stor betydning for barn, foreldre, ansatte og Sel kommune i sin helhet i mange titalls år fremover. Lokalpolitikere skal forvalte en tillit de har fått gjennom et valg. De skal også representere alle innbyggerne under ett, uansett hvem de stemte på, spesielt de som ikke er gamle nok til å stemme. Når man gjør denne type vedtak skal man ta hensyn til valgprogrammet, verdier, barnas beste, foreldres ønsker, de ansatte, næringsutvikling, kommuneøkonomi, pandemier, arealutvikling og en lynrask endring i demografien, for å nevne noe. Disse komplekse, kompliserte og krevende faktorene med de variablene de har, skal munne ut i et vedtak med store ringvirkninger, det var ingenting jeg tok lett på.

Jeg gikk til valg og forpliktet meg til å arbeide for (ikke å bygge) en skole på Nyhusom, en rasjonell og desentralisert barnehagestruktur og en hall dimensjonert for fremtiden. Dette er et strukturvalg jeg fortsatt holder fast ved er det mest optimale. Det ville vært et foretrukket alternativ isolert sett om man ikke tok hensyn til utredningens svar og de økonomiske realitetene vi står ovenfor, noe vi må gjøre. Jeg gikk også til valg på flere heldøgns omsorgsplasser, en styrket hjemmetjeneste og utvikling av LMS. Dette er programposter som ville vært truet uten rett vedtak. Senterpartiet gjorde som lovet; med stor motstand reverserte vi det gyldige vedtaket om skole på Elvebakken og barnehage på Nyhusom, vi vedtok et nytt mandat i 9 punkter og bestilte en utredning verdt 2 millioner hos Norconsult og påførte en allerede presset administrasjon mange timers ekstra arbeid. Det var i seg selv ikke en lett avgjørelse, men likevel helt nødvendig for å komplementere beslutningsgrunnlaget.

Viktige faktorer i avgjørelsen min var hensynet til tid og sikkerhet i fremdrift (dvs ikke mer utredning). Dette er knyttet opp mot dagens tilstand i barnehager som skriker etter vedlikehold og universell utformning samt tilstanden på gamle Otta skole som de fleste kjenner. Reduserte rammeoverføringer for oppvekst, økte driftskostnader i andre sektorer i kommunen allerede fra inneværende år samt en langsiktig driftskonsekvens for å møte en aldrende befolkning med forsvarlige og gode tjenester krever også at vi har en tydelig horisont fra nå av.

Mange har siden mandag hevdet at det ikke fremkom nye opplysninger etter valget og at vedtaket fremstår som en horribel vurdering og et svik. Dette er faktabasert kunnskap jeg tilnærmet meg etter valget, gjennom utredningen eller i tiden etter at mandatet ble gitt:

* Det er høyst usikkert om regjeringen kompenserer utgifter kommunen har knyttet til Covid-19. I forrige tertialrapport er dette alene stipulert til rundt 13 millioner i merkostnad.
* DPS Bredebygden er vedtatt brukt som institusjon for flere eldre, slik at vi sørge for et at de som bor på Sel sjukeheim ikke skal utsettes for smittepress ved å bo på dobbeltrom.
* Torsdag 18. juni kom det skriftlig tilbakemelding om at det ikke utløses krav om flomsikring ved at Nyhusom benyttes som barnehage, selv om skolen skal bruksendres etter plan- og bygningsloven. Dette medførte at barnehageløsningen på Nyhusom bli langt billigere en Senterpartiets to-barnehageløsning (79 millioner ca).
* Alle alternativ ved skole på Nyhusom samt barnehageombygging fordrer brakkeløsninger eller alternative godkjente oppholdsareal som er særdeles kostbart.
* Eksisterende barnehager har enten byggeforbud, er i gul/rød støysone, har rasfare eller vil ikke tilfredsstille vedtatt arealnorm. Ottbragden ville blitt mindre enn Selsverket, altså en ulogisk skjevfordeling i kapasitet. Dette ville medført at vi måtte utredet alternative tomter på 5-6 mål i gangavstand fra sentrum for at vi kunne realisert to-barnehageløsning. Det er vanskelig, enn om i hele tatt mulig å finne dette på Otta med vår topografi, flom- og skredproblematikk.
* BaneNor sin innstilling og holdning til å godkjenne ny gangbru over Dovrebanen er ukjent og ikke mulig å oppdrive innen rimelig tid. Det ville dermed medført en stor risiko knyttet til om brua kunne realiseres, noe som kjent var et ufravikelig krav.
* Arbeidsledigheten har økt i kommunen vår som følge av Covid-19 og skatteinngangen til kommunen synker.
* Innbyggertallet synker i langt større hastighet en framskrivingen fra SSB spådde.
* Sel kraft AS har en eierandel på 3,5% i Eidefoss AS. Sistnevnte forventer ikke særlig utbytte fra året 2020 og vi kan ikke belage oss på inntekter fra kraftproduksjon, i 2019 utgjorde dette vel 2 millioner.
* Våre alternativ ville kostet oss ca 3,5 millioner kroner mer å drifte per år, eller 175 millioner mer over 50 år. Dette er kostnader som enten må spares inn i andre sektorer, reduseres i samme sektor, dempe investeringsnivået eller ved å øke skatter og avgifter hos innbyggerne. Dette ble først synlig gjennom siste utredningen når kalkyler ut i fra utredede alternativer ble belyst og satt opp mot hverandre.
* Høringsuttalelsene fra ansatte, elevråd, NAV etc var særdeles tydelige og entydige.

Jeg var opptatt av å fatte et vedtak som ga forutsigbarhet og handlingsrom uten de velkjente x´ene og y`ene som alternativene våre skapte. Det var også viktig å skape tydelige framtidsutsikter for alle, slik at det ikke lenger var tvil om hva som er planen og når det skal realiseres. Nå var tiden moden for å være konkret, handle og minske risiko. Jeg stemte for Elvebakken som skole, barnehage på Nyhusom og ny hall fordi jeg etter beste mening, mente at det var det mest realistiske og aller minst risikable alternativet vi hadde fremfor oss. Det er også det alternativet som jeg totalt sett mener er til kommunens beste med de krevende økonomiske realitetene vi kjenner, samt faktabasert kunnskap, forutsetninger og fremtidsutsikter som ble redegjort for i utredningen vi bestilte. Et tydelig flertall blant fagfolk mente også at dette alternativet er til barnas beste, en påstand jeg ikke har fagkunnskap og kompetanse til å overprøve i særlig grad og som jeg vektla.

De som er skuffet, har lov til å være det. Men jeg vil fortsatt hevde at dette ikke er politikerforakt, men en ansvarlig og helhetlig politikk til det beste for alle i Sel kommune. Nå gjør vi en historisk investering på barn og unge, på tross av at barnetallet synker drastisk. Jeg mener likevel dette er riktig for å vise at vi er en fremoverlent og oppvekstvennlig kommune. Så håper jeg vi alle kan framsnakke og vise glede over at barn og ansatte får en ny skole, barnehage og hall, selv om det ikke ble slik mange drømte om.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags