Hvor godt holder økonomiargumentet når det gjelder bygging av ny skole på Elvebakken?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I skoledebatten i Sel den siste tiden har veldig mange dratt fram hensynet til økonomi som tungtveiende for å velge alternativet med ny Otta skole på Elvebakken framfor skole på Nyhusom. Da er det desto viktigere at tallene som er lagt frem fra administrasjonens side er så presise som mulig og at beregningene er sammenlignbare, slik at politikerne har et best mulig utgangspunkt for sin beslutning.

I utregningene i tabell 11-1 i saksutredningen er det tall vi ikke helt forstår.
Det skiller 42 millioner, 72 millioner og 162 millioner mellom bygging av skole på Elvebakken og hhv. alternativ 0, 1 og 2 for skole på Nyhusom. Det ser ut som om utregningene som er gjort for Nyhusom er mer fragmentert enn det som ble gjort for Elvebakken i 2017, og disse virker derfor som et sikrere kostnadsestimat. For både helt ny skole på Elvebakken og Nyhusom (alt.2) er byggekostnadene for selve skolebygget 80 millioner. Det er logisk at selve bygget koster det samme uavhengig av tomt, særlig også når det er presisert at beregningene for nybygg på Nyhusom er basert på volumstudiene fra Elvebakken. Her stopper også logikken slik vi ser det. Hvorfor er det lagt til både generelle kostnader, forventede tillegg og usikkerhetsavsetning i totalberegningen for alle tre Nyhusom-alternativene og ikke Elvebakken? Når utgangspunktet for byggekostnadene var den samme for helt nytt skolebygg, bør vel disse også postene tillegges totalberegningen for Elvebakken hvis prisene skal være sammenlignbare? Tallet for Elvebakken-alternativet er tatt ut ifra utredningsrapporten i 2017, og vi finner ikke at faktorene er lagt til dette tallet. Indeksreguleringen som er lagt til klarer vel ikke tilstrekkelig å veie opp for dette? Så dersom man legger de tre postene til Elvebakken-alternativet og trekker fra indeksreguleringen, vil totalkostnaden for skolebygg på Elvebakken øke med ca. 30 millioner.

Er rivningskostnader for eksisterende bebyggelse med i overslaget, noe som i 2017 ble beregnet til 3 millioner? I fotnoten til beregningene står det at rivning av hall er med, men ingenting om eksisterende bygg på Elvebakken.
Det kommer heller ikke fram i saksutredningen hvilken enhetspris pr. m2 som ligger til grunn for kostnadsberegningene for utomhusarealet på Elvebakken. I alle alternativene for Nyhusom er det konsekvent benyttet 1400 kr pr. m2 for opparbeidelse av utomhusareal. Dette virker derfor som en standardpris for estimering av denne typen kostnader. For Elvebakken-alternativet er det estimert at utomhusarealet skal koste 6.5 millioner. Med samme enhetspris som for Nyhusom vil det si at kun 4600 m2 av utomhusarealet på Elvebakken skal opparbeides. Det er henvist til 19.000 m2 i punkt 10.1 i saksutredningen, hva med de resterende 14.000 m2? Er det ikke behov for å opparbeide disse i en skolegård som skal romme 320 elever i tillegg til ungdomsskoleelevene?
Dersom man i tillegg til de 30 millionene også legger til rivningskostnader og opparbeidelse av et større utomhusareal på Elvebakken, vil ikke totalkostnaden for skolen på Elvebakken da nærme seg 40 millioner mer enn i beregningen?

Lenger ned i kostnadsberegningen stusser vi også over at det i Elvebakken-alternativet kun er lagt med kostnader for GS-veg langs Skansen. Skissene som ble presentert på åpent møte i 2019, viste også en oppgradering av selve vegen. Denne lå også delvis utenfor kommunal grunn, noe som medfører ervervskostander. Disse økte kostnadene må vel også legges til Elvebakken-alternativet?

Dersom vi er inne på noe i vår vurdering av tallene, mener vi at politikerne nå skal ta en avgjørelse med tall som ikke er sammenlignbare, og de som går inn for skole på Elvebakken på bakgrunn av økonomi må få et korrekt beslutningsgrunnlag. Vi håper at spørsmålene blir besvart under sluttbehandlingen i kommunestyret neste uke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags