Høyt spill om E6 i Gudbrandsdalen

Av
DEL

Leserbrev 

I juni 2021 vedtar Stortinget neste Nasjonal Transportplan. Så langt prioriterer politikerne i Innlandet utbygging av rv. 4 helt fra Oslo til Mjøsbrua og utbygging av dobbeltspor til Lillehammer.

Fylkespolitikerne forutsetter at prosjektene i eksisterende NTP må realiseres fullt ut. Dette gjelder blant annet en ferdigstillelse av E6 i Gudbrandsdalen. Hvilken kontroll har fylkeskommunen på at dette premisset slår inn ? Svaret er «ingen». For 3 år siden vedtok Stortinget en 12-årig plan med en samlet økonomisk ramme på 1000 mrd. Allerede den gangen ble det stilt spørsmål ved om dette var realistisk å følge opp i de årlige budsjettvedtakene. Tre år senere vet vi svaret. Kostnadene og framdriften på flere prosjekter sprekker så det suser. Vi får stadig høre om utsettelser av oppstart og ferdigstillelse. Blant annet gjelder dette dobbeltspor til Hamar og Lillehammer.

I forrige stortingsperiode etablerte Solberg-regjeringa Nye Veier AS. Så langt er et 20-talls riksveiprosjekter løftet ut av NTP og over i porteføljen til det statlige aksjeselskapet. Basert på et markedsorientert mandat skal styret uten politisk innblanding prioritere rekkefølgen på oppstart av prosjektene. Prosjektene som gir størst samfunnsnytte, skal prioriteres først. Dermed kommer strekninger med mye trafikk, lav utbyggingskostnad per løpemeter og høy snittfart først i køen. E6 i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen sliter dermed med å komme ut av startblokkene.

Sist framlagte perspektivmelding viste at det økonomiske handlingsrommet for regjeringer og Stortinget vil bli vesentlig mindre framover enn det vi har opplevd de siste tiårene. Samtidig skal samferdselsinvesteringene møte forsterket konkurranse fra økte behov innen helse, øvrige velferdsytelser, forsvaret etc.

Mot dette bakteppet er det på ingen måte gitt at fullføring av E6 Ringebu-Otta slår inn slik fylkespolitikerne nå kalkulerer med. Tvert imot. Hvis Nye Veier forholder seg til Stortingets forutsetning fra 2013 om at gjenstående parseller sør og nord for Frya-Sjoa skal fullt ut finansieres med statlige penger, ligger fullføring tynt an i konkurranse med prosjektene der Nye Veier kan regne inn friske penger i form av brukerbetaling.

Derfor er min og mange gudbrandsdølers og vestlendingers utfordring til fylkesordføreren og øvrige fylkespolitikere: Prioriter de prosjektene i dagens NTP som ikke er vedtatt startet opp. Forsterk innsatsen for fullføring av E6 i samarbeid med nabofylkene i vest. Nye eller utvidete prosjekter – som blant gjelder utbygging av rv 4 helt fra Oslo – må plasseres under tidligere prioriteringer.Artikkeltags