Regjeringens forslag om flere endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak er vedtatt av Stortinget. I praksis betyr endringene at muligheten til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter forbys, med noen unntak og etter avtale med de tillitsvalgte.


Arbeidsgiversiden er skeptiske til regelendringene fordi de mener det vil gjøre det vanskeligere å drive virksomhet og å få tak i nødvendig arbeidskraft. Det er en bekymring LO mener det ikke er grunnlag for.


LO har jobbet for regelendringene i lang tid, fordi trygge og faste jobber er viktig for de ansatte. Faste ansettelser gjør at virksomheter investerer i egne ansattes kompetanse, og kompetanseheving er arbeidslivet helt avhengig av. Dette gir motiverte ansatte som betyr økt produktivitet. Dette kommer bedriften til gode.


Bemanningsbransjen hatt en betydelig vekst de siste tjue årene. Innleie av arbeidskraft medfører mer løsarbeid, arbeidskontrakter ned mot null timer og mer usikre arbeidsvilkår, på bekostning av faste hele stillinger og direkte ansettelser. Løs tilknytning til arbeidslivet øker også risikoen for skader og ulykker, noe som er dokumentert fra bl.a. Arbeidstilsynet.


Politikk er å ville noe, og her viser Regjeringen, med et flertall av Stortinget bak seg, retningen de ønsker seg for framtidas arbeidsliv. Det er et tryggere arbeidsliv hvor innleie erstattes med faste, hele stillinger.