Skolestruktur i Sel

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er en sak med mange sider. Det handler om barn, elever, foreldre og lærere ved Sel skule og om lokalsamfunnet i Sel skolekrets. Det handler om et samfunn og et innhold i skolen ulikt det vi hadde for 20-30 år siden. Vedtaket vi skal fatte har betydning for tilbudet til alle elevene i skolene i Sel kommune.

Kommunestyret har tidligere vedtatt den økonomiske ramma for skolesektoren de neste årene. Overføringene fra staten reduseres med synkende elevtall. Vi vil få mindre penger til å drive skole for. Kommunestyret har tatt det til etterretning. Nå må vi gjøre valg som samlet sett for hele Sel kommune gir et best mulig tilbud til elevene, lærerne og foreldrene. Vårt ansvar er å sikre stabile rammer i et langsiktig perspektiv.

Det er vår oppgave å se helheten. På flere områder, som for eksempel barnevern, psykisk helse og rus, eldreomsorg, stedsutvikling og næringsutvikling, må vi sikre oss økonomisk handlingsrom for økende behov og forsterket satsing.

Sel kommunestyre er en aktiv og engasjert skoleeier. Vi har satt oss klare mål for læringsutbytte, tidlig innsats overfor enkeltelever, trygghet og respekt for alle elever og god samhandling hjem – skole. Flere ganger hvert år har vi tilbakemeldinger fra rådmannen og politiske drøftinger rundt innhold, utfordringer og måloppnåelse i skolene våre. Det samme gjelder for Arbeiderpartiets kommunestyregruppe.

Vi er derfor godt kjent med situasjonen i skolene. Vi kjenner utfordringsbildet og må sikre et fortsatt godt tilbud innenfor en redusert, økonomisk ramme.

Det er ingen fasitsvar i spørsmål om strukturen på leveransen av kommunale tjenester. Ingen saker er helt like. Vi kan dra nytte av erfaringer i fra lignende saker. Men kan ikke uten videre ta konklusjonen i en sak eller fra en annen kommune og overføre denne til neste sak eller til vår kommune. Vi skal gjøre vårt vedtak basert på en kombinasjon av faglige innspill, vurderinger og tilrådinger, høringsinnspill og politiske vurderinger i saken vi har til behandling nå.

Sel Arbeiderparti hatt medlemsmøte, med en konstruktiv og grundig debatt om skolestrukturen og skoletilbudet i Sel. Det kom fram ulike syn på tidspunktet for endring av skolestruktur og leieavtalen i Sel samfunnshus der kommunen driver bibliotekfilialen på Sel. Men medlemsmøtet gjorde enstemmig vedtak om å slå sammen skolekretsene Sel og Otta.

Flertallet i medlemsmøtet går for å slå sammen Sel skule og Otta skole til en skole fra høsten 2019. Dette fordi det nå er viktig å sikre en mest mulig stabil og bærekraftig skolestruktur og et likeverdig tilbud for alle elever og lærere. Vi må sikre nødvendige rammer for drift og utvikling av alle skolene i Sel. Vi mener iverksettelse fra skoleåret 2019/2020 vil gi elever, lærere og foreldre god tid til å forberede seg på skifte av skole og å starte bygginga av en felles kultur med elever, lærere og foreldre på Otta skole.

I høringa er det uttrykt bekymring for bibliotekfilialen på Sel viss skolen legges ned. Biblioteket er et viktig samlingssted og tilbud på Sel. Siden kommunen leier arealer i Sel samfunnshus til biblioteket vil det få konsekvenser for driften av samfunnshuset viss det fram i tid skulle bli aktuelt å avvikle biblioteket. Derfor ønsker vi en ordlyd i vedtaket som gir trygghet for inntekter til Sel samfunnshus i 10 år etter at bibliotekfilialen eventuelt er avviklet. Dette er samme type avtale som i sin tid ble inngått med grendahuset på Sjoa. Det er i dag ingen planer om å legge ned bibliotekfilialen.

Som folkevalgte politikere må vi vekte mange interesser og behov. Våre vurderinger og vår begrunnelse for å slå i sammen Sel skolekrets og Otta skolekrets omfatter mange forhold. Kommunestyret må ta et helhetlig ansvar i møte med framtida og for alle innbyggere, alle tjenester og alt utviklingsarbeid i kommunen. Dette vil være premissene for vår konklusjon i kommunestyremøtet 18.juni.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags