Det haster med ny skole på Otta

Med øeyblikkelig virkning: Datarommet ved Otta skole ble stengt med øyeblikkelig virkning etter et tilsyn 23. oktober. Senere ble personalrommet og kontoravdelingen stengt.
Foto:Illustrasjonbilde.

Med øeyblikkelig virkning: Datarommet ved Otta skole ble stengt med øyeblikkelig virkning etter et tilsyn 23. oktober. Senere ble personalrommet og kontoravdelingen stengt. Foto:Illustrasjonbilde.

Av
DEL

LeserbrevUtdanningsforbundet ved Otta skole (klubben) stiller seg svært undrende til forslaget om ny utredning av Otta skole. Som ansatte i Sel kommune opplever vi å ha fått god informasjon og et godt bilde på den krevende økonomiske situasjonen kommunen står i. Budsjettprosessen som er i gang i Sel kommune, tydeliggjør at den økonomiske situasjonen ikke blir mindre krevende i tida som kommer. Administrasjonen er tydelige på at brannen ved Sel sjukeheim har vanskeliggjort situasjonen ytterligere, både økonomisk og i forhold til arbeidsmengde. Nedgang i antall barn og økning i antall eldre, lavere makspromille på eiendomsskatten og sentral politikk, er faktorer som er med å forsterke utfordringsbildet.

Virksomhetslederne i Sel kommune har fått klar beskjed om at det kun er rom for å melde inn må-tiltak. Kuttene som allerede er gjennomført i virksomhetene er så store, at de varslede kuttene gjør det krevende å holde budsjettet i balanse. Alle rammeområder er pålagt å kutte 3,5%, bortsett fra vårt område. Rammeområde 2, oppvekst, skal kutte 2%. Dette er mulig på grunn av både gjennomførte og planlagte strukturendringer som vil resultere i innsparinger -så sant den vedtatte tidslinja holdes. I denne tidslinja ligger blant annet at Sel skolekrets ble innlemmet i Otta skolekrets, og bygging av nye Otta skole 1-7.

Administrasjonen i Sel kommune har lagt ned et omfattende arbeid med nye Otta skole. Alle ansatte, elever og foreldre ved Otta skole er tatt med i prosessen og har hele veien hatt mulighet for medvirkning. Vi pedagoger har brukt mye av vår felles arbeidstid til å jobbe med nye Otta skole (og sammenslåing av skolekrets Sel og Otta) de to siste skoleårene. Vi opplever stort engasjement og høy grad av lojalitet i arbeidet. Samtidig har det vært krevende, da vi har hatt mindre tid til det vi normalt bruker denne tida til. Tid til annet utviklingsarbeid som ALU (Auka læringsutbytte) og fagfornyelsen (arbeid med ny læreplan). Tid til felles planlegging av undervisning og prosjekter.

Klubben kjenner til at barnehagene i Sel har ulike utfordringer. Ved Otta skole avdeling Olav Bismos gate har ulike utbedringsbehov vært satt på vent i påvente av ny skole. Det er også godt kjent at det er behov for store utbedringer i forhold til inneklimaet på den avdelingen. Et klasserom, personalrommet og kontoravdelingen for administrasjonen er nå stengt etter at det har vært tilsyn og kartlegginger av inneklima. Avdeling Olav Bismosgate er bygget i flere trinn, hvor det eldste bygget stammer fra 1920-tallet. Nyhusom ble bygget i 2000, med et tilbygg i 2010. Mot slutten av 2019 er Otta skole fremdeles delt på disse to avdelingene med en kjøreavstand på omtrent 1,6km. I arbeidet med fagfornyelsen, ser vi samtidig at hverken avdeling Nyhusom eller Olav Bismos gate er tilfredsstillende utformet med tanke på intensjonen i læreplanen som trer i kraft fra skolestart høsten 2020. Vi ser også at byggene er mangelfulle og utdaterte i forhold til krav om helse helsefremmende arbeidsplasser, dimensjonering av klasserom og ikke minst behovet for universelt utformede skolebygg tilpasset alle elever.

Klubben ønsker at ledelsen skal ha god tid til å jobbe med sine kjerneoppgaver. Som ansatte i Sel kommune har vi erfart hvordan et stort arbeidspress på den reduserte kommuneadministrasjonen pålegger virksomhetsledere ekstra arbeidsoppgaver. Vi har opplevd at vår ledelse tidvis blir fraværende fra vår virksomhet. Dette, sammen med det faktum at vi er fysisk delt på to avdelinger, fører til at funksjoner som teamledere og ressurslærere blir ekstra viktige for å drifte omfattende utviklingsarbeid og ulike prosesser på en stor arbeidsplass som Otta skole.

Vi har også stor nytte av utdannede leseveiledere blant pedagogene på vår skole. De bidrar med mye kompetanse og viktig støtte i arbeidet med elevenes lese- og skriveutvikling. Samtidig er ulike kompetanser i hele vårt personale (lærere, miljøterapeuter, fagarbeidere, vernepleiere) vanskelig å utnytte til det fulle for ledelsen, på grunn av den fysiske avstanden mellom avdelingene. Den fysiske avstanden er også krevende for et arbeidsmiljø, og vi har i flere år sett fram til å bli ett kollegium samlet på en avdeling.

Med bakgrunn i alt dette stiller vi i klubben ved Otta skole oss svært kritiske til forslaget om ny utredning av nye Otta skole. Det er godt kjent at ordføreren og Sel og Heidal Senterparti ved flere anledninger har uttalt at de vil gjøre en ny utredning av nye Otta skole 1-7. Vi stiller spørsmål ved hvordan ordføreren mener dette kan la seg gjennomføre uten å gjøre en økonomisk krevende situasjon enda mer krevende, uten å gjøre arbeidspresset på ulike nivå større enn det allerede er.

Vi er enige med ordføreren i at «det haster med ny skole» (GD 11.11.19). Når vi leser at ordføreren håper på byggestart av ny skole i 2021, vil det bety en forskyvning i tidslinja og av gjeldende vedtak -og nok en utsettelse av nye Otta skole. Det gjør oss svært bekymret for hvilke konsekvenser dette vil få på flere områder for Otta skole, spesielt for utbedringsbehov ved avdeling Olav Bismosgate, ledelsen og vårt arbeidsmiljø. Vi er også bekymret for hvilke konsekvenser det vil få for andre virksomheter i rammeområde 2 og for andre områder i Sel kommune. Vi stiller også spørsmål ved hvordan ordføreren mener at en eventuelt ny, utbedret bro vil gjøre lærerfølge av elevene til ny flerbrukshall unødvendig (GD 11.11.19). For oss samsvarer ikke dette med hverken kapittel 9A i Opplæringsloven, eller skolens egne tilsynsrutiner (som er utarbeidet blant annet med bakgrunn i Opplæringsloven og i Sel kommunes mål om å være en trafikksikker kommune).

Klubben ved Otta skole er opptatt av likeverdighet både for barn og for ansatte i rammeområde 2. Vi forventer at kommunestyret er sitt arbeidsgiveransvar bevisst, overfor oss og alle andre ansatte i Sel kommune. Vi forventer at ordføreren, formannskapet og kommunestyret, med helhetsbildet av situasjonen i Sel kommune i bunn, lytter til fagpersoner og legger faglige begrunnelser til grunn for sine avgjørelser.

Det haster med ny Otta skole, og nå haster det mer enn noen gang!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags