Gå til sidens hovedinnhold

Boligbygging i Vågå

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvordan kan vi i Vågå legge forholdene til rette for at nyetableringer og innflyttere til distriktet velger å bosette seg i Vågå?

Vågå SP har sendt følgende interpellasjon til Vågå kommune:

Førstegangsetablerere og innflyttere har i dag utfordringer med tilgjengelig bolig av den kvaliteten og standarden folk ønsker i dag.

Myndighetenes retningslinjer om egenkapitalkrav for lån til bolig hos banker gjør situasjon meget utfordrende for de som er førstegangsetablerere eller bidrar i samfunnet med yrker som ligger i lavtlønnskategorien. Det er også lite rom i dag for at en familie kan prioritere at en av foreldrene har redusert stilling når de samtidig ønsker å eie sin egen bolig når egenkapitalkravet og lånerammer er strengt regulert.

I tillegg til kapitalkravet er Vågå og mange distrikter hardt rammet av at pris på oppføring av bolig er lik om du bygger sentrale strøk eller i distriktet. Prissetting og takst på et ferdig hus i distriktet rammes derimot ekstra hardt. Prisstigningen er minimal og realisering og «oppgradering» til ny bolig blir utfordrende.

For å sikre at vi beholder våre innbyggere, folk i etableringsfasen og være attraktiv for innflyttere mener vi at Vågå kommune må se på tiltak for å sikre at vi kan være et attraktiv for valg som bosted og etablering.

Direkte tilskudd til oppføring av bolig

Sør Fron kommune gir i dag et tilskudd på kr 200.000 til boligeier ved ferdigstilling av huset.

Dette beløpet blir av banken godkjent som egenkapital ved opptak av lån for finansieringsbevis.

Lesja kommune med flere gir tilsvarende ordning men beløpet kan variere.

Subsidierte tomter

Enkelte kommuner har også valgt å sterkt subsidiere tomter. Det kan være oppkjøp av tomter for så å selge disse gunstig til etablerere/innflyttere eller å gi tilskudd til utbygger som direkte går til reduksjon av tomtepris for husbygger.

Leie for eie

Dette er et konsept der «boligeier» inngår leie i en avtalt periode. I leieperioden innbetales renter og «avdrag». Dette gir redusert krav om egenkapital da «avdraget» inngår som egenkapital ved overdragelse til den «Nye» eieren. Dette er modell som er spesielt gunstig hvis det foreligger en prisstigning på eiendommen. Kan kommunen utvikle en modell som er gjennomførbar selv i et område der det er mindre sannsynlighet for prisstigning?!

Prøve-bo-bolig

Et konsept der kommunene stiller til rådighet nyere og representable boliger som lokker innflyttere til å prøve en tilværelse i Vågå for en 1.-2 års periode. Terskelen senkes da vesentlig for å bosette seg i Vågå med en prøveordning. VI regner med at Vågå med alle sine tilbud og nærhet til naturen vil være så lokkende at de investerer i egen ny bolig i Vågå.
Skjåk kommune er allerede i planstadiet for ordningen – hvorfor ikke kaste seg på?

Husbanken

Kan Vågå kommune aktivt bidra inn mot Husbanken for å finne en finansieringsmulighet for nybygging. Det virker som husbanken ikke er en aktiv aktør for boligbygging i distriktene.

Mikrohus/Mobile hus

I dagens samfunn med fokus på grønn livsstil så har mikrohus etablert seg som en ny trend i flere land. Dette er hus som i utgangspunktet er mobile og ikke har en fast forankring til tomten. Hva med at Vågå er i forkant og legger forholdene til rette for at enkelte områder kan benyttes for mikrohus. Det krever at kommunen regulerer forholdene slik at det ikke kreves byggetillatelse og ved flytting rivetillatelse hvis eier av mikrohuset velger å «reise videre». Vi har jo stor tro på at de som først kommer til Vågå blir i Vågå.

Boplikt

Bør man vurdere reglene rundt boplikt for å sikre at man kan ha folk som deler sitt boforhold f.eks mellom by og bygd ?

Covid Initiativ

I lys av Covid periodene ser vi at mange arbeidsoppgaver nå utføres fra hjemmekontor. Arbeidsgivere gir større rom for at arbeidstakere kan fortsette å ha desentrale arbeidsplasser. Vågå med sin nærhet til naturen, spredd bosetning, større areal for egen bolig vil kunne være en meget attraktiv lokasjon for «nye» desentrale arbeidstakere. Alle initiativ fra kommunen for boligutbygging og etablering vil kunne bidra positivt at Vågå kan velges som nytt bosted i og med at arbeidsgiver og arbeidstaker i mindre grad trenger å være lokalisert på samme sted.

Så hvordan kan vi sette i gang initiativ for å stimulere til bygging av nye boliger i Vågå og sikre at vi blir en attraktiv kommune for de som etablerer seg for første gang eller for de som ønsker å satse i Vågå og bygge seg ny bolig?

Anders Gustav Bjørnsen og Turid Grimsbø Snerle

Vågå SP