Jeg registrerer at det er sterke krefter som nå vil rive Sprangbrua, uten å erstatte den med en ny. Det er nå viktig at vi som ser viktigheten av at brua bevares, dvs. erstattes med en ny, nå reiser oss opp og sier ifra. Dette er ikke bare en sak mellom fjellstyret, Statskog og DNT. Det gjelder i høyeste grad allmennhetens bruk og sikkerhet.

I særdeleshet vil fjerning av brua ødelegge for hjelpekorpset og løypelagets arbeide med å tilrettelegge for sikre og trygge løyper. Ved utrykning i mørke og snøvær kreves sikre passeringer av Ula. Denne elva med sitt store nedslagsfelt, reagerer raskt på nedbør, og det skal lite til før den blir vanskelig å krysse.

Vinterstid, og særlig på ettervinteren går Ula nesten årlig med isforr. Fra eksisterende bru er det litt over seks meter ned til vannet, og med slette fjellvegger og stri vannføring, skal det mye flaks til for å overleve om en er uheldig og faller uti. Her har det vært en bru så lenge folk har benyttet seg av fjellet, og det må det fortsatt være. Ny bru må til, og det skal lite til for å få en både sikker og pen bru. Det er også et viktig poeng at DNT har ønsket å ta eierskap til brua, nå når Statsskog ikke lenger vil ha ansvar for brua. DNT har også sagt de vil erstatte dagens bru med en ny. For Rondvassbu er brua eneste ansvarlig ferdselsveg inn vinterstid. Sommervegen er ikke et alternativ vinterstid, med kraftig skråninger der varekjelken vil velte.

Fjellstyrets forslag om å legge varetransporten til Ulvangsvegen, over mot Kåsen er rent praktisk ikke et reelt alternativ.

Det er da også en noe merkelig holdning fra Fjellstyret og Statskog, at de nekter DNT å legge en midlertidig forsterkning slik at brua kan brukes til kommende vinter, selv om DNT selv tar ansvaret for sikkerheten med overfarten.

Sprangbrua har vært turisthyttas passeringspunkt over Ula hele tiden, og det vil det fortsatt være om sikkerheten for folk betyr noe. Vi husker vel alle snøraset ved Rondvassbu for noen år siden, og som krevde menneskeliv. I slike situasjoner er brua livsviktig for få inn nødvendig hjelp.

Beitenæringen får tale for seg selv, men med den eksellerende attgroing, må det være viktigere at fjellarealene blir beitet.

Vi oppfordrer alle som er enige om å si fra, og også at Sel kommunen nå sørger for at dette går i orden. November 2022